محورهای کنفرانس

مدیریت ورزشی
 • مدیریت رفتار و سرمایه های انسانی
 • اخلاق سازمانی و حرفه ای در ورزش
 • مدیریت راهبردی در ورزش
 • مدیریت کیفیت ، دانش و ارزیابی عملکرد در ورزش
 • کلیه موضوعات مرتبط با حیطه مدیریت وررزشی
 • مدیریت بحران و تغییر در ورزش
 • مدیریت تفریحات و گردشگری ورزشی
 • اقتصاد،کارآفرینی،بازاریابی و خصوصی سازی در ورزش
 • مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ورزش
 • توسعه و مدیریت ورزش دانشجویی
 • مدیریت رویدادهای ورزشی
 • چالش ها و موانع فراوری توسعه ورزش کشور
فیزیولوژی ورزشی
 • فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 • کلیه موضوعات مرتبط با حیطه فیزیولوژی وررزشی
 • فعالیت بدنی،نوزادان،کودکان و نوجوانان
 • آزمون گیری در فیزیولوژی ورزشی
 • فعالیت بدنی و سلامت عمومی
 • فعالیت بدنی و بیماری ها
 • فعالیت بدنی و سازگاری های فیزیولوژیک
 • کامپوزیت ها و مواد مرکب
 • فعالیت بدنی و محیط
 • فعالیت بدنی،زنان،تغییرات فیزیولوزیک
 • فعالیت بدنی و تغذیه
 • فعالیت های بدنی و سالمندی
 • ژنتیک و ورزش
 • هدایت و ناوبری
 • و تمامی موضوعات مرتبط با مهندسی مکانیک
بیومکانیک و فناوری ورزشی
 • بیومکانیک بافت در ورزشی
 • آرگونومی و بیومکانیک کار
 • بیومکانیک تکنیک های ورزشی
 • بیومکانیک آسیب های ورزشی
 • بیومکانیک ورزشی معلولان
 • تکنیک های پردازش داده و مدل سازی در ورزش
 • کلیه موضوعات مرتبط با حیطه بیومکانیک و فناوری وررزشی
 • بیومکانیک مهارت های پایه
 • بیومکانیک ورزشی سالمندان
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • پیشگیری آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی
 • و تمامی موضوعات مرتبط با اسیب شناسی و حرکات اصلاحی
 • شناسایی و ارزیابی آسیب های ورزشی و ناهنجاریهای وضعیتی
 • همه گیر شناسی آسیب های ورزشی
 • طراحی و معرفی های پروتکل های توانبخشی آسیب های ورزشی
 • طراحی و معرفی برنامه های اصلاحی و درمانی
 • شناسایی ،معرفی و کاربرد وسایل اندازه گیری در حیطه حرکات اصلاحی
 • ورزش معلولین ، بیماری های خاص و سالمندان
 • ورزش و ناتوانایی های جسمی، حسی و ذهنی
رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
 • رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
 • نمو جسمانی انسان
 • ورزش و سو ،مصرف مواد
 • فقر حرکتی در اقشار مختلف جامعه
 • روانشناسی ورزش در تمرینات و مسابقات ورزشی
 • سلامت روانی و ورزش در اقشار مختلف جامعه
 • ورزش مدارس
 • یادگیری مهارت های حرکتی
 • کنترل حرکتی و مبانی عصب شناختی فعالیت های بدنی
 • ورزش مدارس
 • کلیه موضوعات مرتبط با رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی